Back To Top


นายสุรเวช​ เวช​กามา​
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์: 0881056826

นางสาวอัญชุลี โปร่งจิต
พนักงานราชการ
โทรศัพท์: 08 9227 3153

นายปฏิพล กมล
ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์: 0933585841
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com