Back To Top


นายมนูญ ใจเด็จ
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์: 0872392905

นางบุษบา ครองยุทธ
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0898459521

นางสาวหยาดพิรุณ แสนกล้า
ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์: 0614925036

นายปัณณวิชญ์ สินธุศรีวิศาล
ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์: 0809859878
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com