Back To Top

ฝ่ายบริหาร

นายสมเกียรติ เภานาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0611275377
เว็บไซต์:เยี่ยมชม นายสมเกียรติ เว็บไซต์

นายสุพิษ จอมหงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0801638561

นายสุดใจ บุญพร
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
วิชาที่สอน: พละศึกษา
โทรศัพท์: 0872402647
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 0810547625

นายบุญเสริม สายบัวบาน
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 081546531

นางสุนทรี เกษเจริญคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 0836149050

นายธงชัย มารารัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 0812666879

นางอาลร สังกษัตริย์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางวัชรา พรหมจารีย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 0872419074

นายสมาน สุระสร
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางสาวกัญชพร นาห่อม
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 0973415184

นายพรชัย สุขทรัพย์
ครูชำนาญกการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 0847537676

นายธวัชชัย ดวงใจ
ครู
วิชาที่สอน: คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 0881193168

นางสุกัญญา ไกรราม
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 0858576308

นางสาวมัธนา กามะ
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 0851928648
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอาติคม สาระวัน
ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
โทรศัพท์: 0879604403

นางจันทร์แรม แดงท่าขาม
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
โทรศัพท์: 0934100437

นางสุปรียาภรณ์ ไชยวิชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
โทรศัพท์: 0992428811

นางสาวจุฬารัตน์ ทองอรร่าม
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
โทรศัพท์: 0868720823

นางศุภวจี พิจารณ์
ครูชำนาญกการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
โทรศัพท์: 0844746072
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com