Back To Top

ฝ่ายบริหาร

นายเชษฐา ค้าคล่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0895057783
เว็บไซต์:เยี่ยมชม นายเชษฐา เว็บไซต์

นางฐาดาภา สิงหะคเชนทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0878618277

นายศักดิ์ศรี กัญยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์: 0906218528

นางสาวธิดารัตน์ เวชกามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
โทรศัพท์: 0885824550

นายเวียงชัย สวัสดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์: 0849594403
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 0810547625

นายธงชัย มารารัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 0812666879

นางอาลร สังกษัตริย์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นางวัชรา พรหมจารีย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 0872419074

นายสมาน สุระสร
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์

นายพรชัย สุขทรัพย์
ครูชำนาญกการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 0847537676

นายธวัชชัย ดวงใจ
ครู
วิชาที่สอน: คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 0881193168

นางสุกัญญา ไกรราม
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 0858576308

นางสาวมัธนา กามะ
ครู
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 0851928648

นางสาวนันตาพร นกเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 0930132506

นางสาวจันจุฑา ภูครองนาค
ครูผู้ช่วย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 08 4896 0321
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจุฬารัตน์ ทองอรร่าม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
โทรศัพท์: 0868720823

นางจันทร์แรม แดงท่าขาม
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
โทรศัพท์: 0934100437

นางสุปรียาภรณ์ ไชยวิชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
โทรศัพท์: 0992428811

นางศุภวจี พิจารณ์
ครูชำนาญกการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์
โทรศัพท์: 0844746072
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com