Back To Top


นายจีระศักดิ์ พราวศรี
นักการภารโรง

นายรุ่งรัตน์ เจริญเขต
พนักงานขับรถ

นายจรูญ เดชคำภู
นักการภารโรง

นายสมศักดิ์ สิบแสน
นักการภารโรง

นายชุมพลชัย สิมศิลา
นักการภารโรง

นางวัฒนา ทองพูล
แม่บ้าน

นางพิลาวรรณ เลิศวิเชียร
แม่บ้าน

นายแสงรุ่ง สมมาตร
ยาม

นายสมประสงค์ สิบแสน
ภารโรง
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com