Back To Top


นางลำพูน แสนสุด
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0898464773

นางสาวปิยะพร พราวศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0956181304

นางสายใจ มหารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0821520809

นางสาวทิพย์สุคนธ์ มณีเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0902834191

นายณัฐนัย อินทร์แก้ว
ครู
โทรศัพท์: 0894274485

นางวรารัตน์ พลสมัคร
ครู
โทรศัพท์: 0645158268

นางสาวนิภาพร วงศ์ฟองทอง
ครู
โทรศัพท์: 0939247849

นางสาวปริตา อ่อนศรีบุตร
ครู
โทรศัพท์: 0933217585
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com