Back To Top


นายสมเกียรติ เภานาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์: 0611275377
เว็บไซต์: Visit นายสมเกียรติ's Website

นางฐาดาภา สิงหะคเชนทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์: 0878618277

นายสุดใจ บุญพร
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 0872402647
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com