Back To Top


นายสมเกียรติ เภานาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์: 0611275377
เว็บไซต์: Visit นายสมเกียรติ's Website

นายสุพิษ จอมหงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์: 0801638561

นายสุดใจ บุญพร
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 0872402647
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com