Back To Top


นายเชษฐา ค้าคล่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์: 0895057783
เว็บไซต์: Visit นายเชษฐา's Website

นางฐาดาภา สิงหะคเชนทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์: 0878618277

นายศักดิ์ศรี กัญยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์: 0906218528

นางสาวธิดารัตน์ เวชกามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com