Back To Top


นางสายสุนีย์ สุปันนุช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์: 0868671102

นางสาวอาภัสรา บุตรดา
ครูธุรการ
โทรศัพท์: 0903607240
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com