Back To Top


นางพรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โทรศัพท์: 0810547625

นายธงชัย มารารัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0812666879

นางอาลร สังกษัตริย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชรา พรหมจารีย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ
โทรศัพท์: 0872419074

นายสมาน สุระสร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรชัย สุขทรัพย์
ครูชำนาญกการ
โทรศัพท์: 0847537676

นายธวัชชัย ดวงใจ
ครู
โทรศัพท์: 0881193168

นางสุกัญญา ไกรราม
ครู
โทรศัพท์: 0858576308

นางสาวมัธนา กามะ
ครู
โทรศัพท์: 0851928648

นางสาวนันตาพร นกเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์: 0930132506

นางสาวจันจุฑา ภูครองนาค
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์: 08 4896 0321
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com