Back To Top


นายไชยา คำแพง
ครูเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์: 0812635685

นางดาราพิไล คำแพง
ครูเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์: 0892772826

นางสุดาวดี หอมวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0832565294

นางบังอร ดุมกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0892831896

นายเวียงชัย สวัสดี
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0849594403

นายศตวรรษ กฤษณา
ครูชำนาญการ
โทรศัพท์: 0621413701

นางสาวณิชาปรีณ์ กำแก้ว
ครู
โทรศัพท์: 0821535884

นายวีระวุฒิ จังอินทร์
พนักงานราชการ
โทรศัพท์: 0986342970
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com