Back To Top


นายเวียงชัย สวัสดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โทรศัพท์: 0849594403

นางสุดาวดี หอมวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0832565294

นางบังอร ดุมกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0892831896

นายศตวรรษ กฤษณา
ครูชำนาญการ
โทรศัพท์: 0621413701

นางสาวณิชาปรีณ์ กำแก้ว
ครู
โทรศัพท์: 0821535884

นายวีระวุฒิ จังอินทร์
พนักงานราชการ
โทรศัพท์: 0986342970

นางสาวประทานพร ดวงพันธ์
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์: 0833404366
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com