Back To Top


นายเวียงชัย สวัสดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โทรศัพท์: 0849594403

นางบังอร ดุมกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0892831896

นางสาวณิชาปรีณ์ กำแก้ว
ครู
โทรศัพท์: 0821535884

นางสาววัลลี ไชยเอิก
ครู
โทรศัพท์: 0992767974

นายวีระวุฒิ จังอินทร์
พนักงานราชการ
โทรศัพท์: 0986342970

นางสาวประทานพร ดวงพันธ์
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์: 0833404366

นายศิรวิชญ์ สมหวัง
ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์: 08 1608 0807
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com