Back To Top


นางบังอร ดุมกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์: 0892831896

นายเวียงชัย สวัสดี
ครูผู้ทรงคุณค่า
กลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์: 0849594403

นางสาววัลลี ไชยเอิก
ครู
โทรศัพท์: 0992767974

นางสาวพัชรา หงคำมี
ครู

นางสาวประทานพร วรรณเวช
ครู
โทรศัพท์: 0833404366

นางสาวศรสวรรค์ จินาวัลย์
ครู

นางสาววิชชุดา สายแก้ว
ครู

นางสาวอาภัสรา บุตรดา
ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์: 0903607240
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com