Back To Top


นางชรินทร์ เนืองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0816004035

นางจันทร์ฉาย ภักดีสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0883758025

นางยุพิน ศรีไตรลืม
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0653329369, 0993757451

นายชำนาญ แดงท่าขาม
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0892864593

นางสาวกัลยาณี สีลารักษ์
ครู
โทรศัพท์: 0872445741
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com