Back To Top


นางจันทร์ฉาย ภักดีสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0883758025

นางสาวกัลยาณี สีลารักษ์
ครู
โทรศัพท์: 0872445741

นางสาวอรอนงค์ ศิริโสม
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์: 0961588039
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com