Back To Top


นางสาวจุฬารัตน์ ทองอรร่าม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โทรศัพท์: 0868720823

นางจันทร์แรม แดงท่าขาม
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0934100437

นางสุปรียาภรณ์ ไชยวิชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0992428811

นางศุภวจี พิจารณ์
ครูชำนาญกการ
โทรศัพท์: 0844746072

นางสาวอมรรัตน์ นันติ
ครู
โทรศัพท์: 0611636929

นายเอกพันธ์ จันทะริมา
ครูชำนาญการ
โทรศัพท์: 0819759468

นางสาวอมรรัตน์ เถาว์โท
ครู
โทรศัพท์: 0877793088

นางสาวพัชรา กุดเป่ง
ครู
โทรศัพท์: 09 8165 6981

นางสาวสนุตรา ราชณุวงษ์
ครู
โทรศัพท์: 0885806193

นางสาวสุธิดา สอนสืบ
ครู

นายชุมพล ประจำสุข
ครูอัตรจ้าง
โทรศัพท์: 0984316124
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com