Back To Top


นายอาติคม สาระวัน
ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
โทรศัพท์: 0879604403

นางจันทร์แรม แดงท่าขาม
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0934100437

นางสุปรียาภรณ์ ไชยวิชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0992428811

นางสาวจุฬารัตน์ ทองอรร่าม
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0868720823

นางศุภวจี พิจารณ์
ครูชำนาญกการ
โทรศัพท์: 0844746072

นางสาวอมรรัตน์ นันติ
ครู
โทรศัพท์: 0611636929

นายเอกพันธ์ จันทะริมา
ครูชำนาญการ
โทรศัพท์: 0819759468

นางสาวอมรรัตน์ เถาว์โท
ครู
โทรศัพท์: 0877793088
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com