Back To Top


นางสาวสุธันยานาติย์ ลายเมฆ
ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์: 0828750194

นายสนธยา ไชยวิชิต
ครูชำนาญการ
โทรศัพท์: 0868768689

นายวัชรินทร์ พรามสี
ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์: 0973184740

นายนพรัฐ ปรุงหอม
ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์: 0610972731
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com