Back To Top


นายฎากร นามแก้ว
ครู
โทรศัพท์: 0999271425

นายนพสิทธิื บุญญลักษณ์
ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์: 0901874990
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com