Back To Top


นายฎากร นามแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โทรศัพท์: 0999271425

นายธนูเดช แขมคำ
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์: 0653635854

นายนพสิทธิื บุญญลักษณ์
ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์: 0901874990

นายอโนชา สิงคิบุตร
ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์: 06 4123 7915
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com