Back To Top

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอำเภอ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๕๘ /๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ ๓๕๑๓๐ เลขหมายโทรศัพท์ ๐๔๕ – ๗๙๙๐๙๗ โทรสาร ๐๔๕ – ๗๙๙๑๐๕ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ http://www.mahawit.ac.th

     โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ในปีแรกที่ตั้งโรงเรียนอาศัยบริเวณวัดฟ้าหยาดเป็นที่ตั้ง มีนักเรียน ๔๐ คน มี นายมนู ส่งเสริมเป็นครูใหญ่คนแรก

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๖ กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ชื่อว่า "โรงเรียนมหาชนะชัย"

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เปลี่ยนชื่อเป็น..."โรงเรียนวัดฟ้าหยาดมหาชัย"

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เปลี่ยนชื่อเป็น..."โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม"

     ในปีการศึกษา ๒๕๑๖ ได้ย้ายมายังสถานที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินได้รับการบริจาคและซื้อเพิ่มเติมเป็นจำนวน ๗๕ ไร่ ๑ งาน ๕๗ ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมได้รับการพัฒนาทางด้านอาคารสถานที่เป็นอย่างมาก มีอาคารเรียนถาวร อาคารโรงฝึกงาน หอประชุม โรงอาหาร บ้านพักครู บ้านพักภารโรง ห้องส้วมนักเรียน หอถังประปาแบบ ๑๘ /๑๒ ตลอดจนสนามกีฬาต่าง ๆ ใช้เป็นที่พักผ่อน และเล่นกีฬาของชาวอำเภอมหาชนะชัย มีห้องสมุดที่ทันสมัย มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์อย่างหลากหลาย ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน และในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่จังหวัดยโสธรเป็นตัวแทนจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษายโสธร และปีการศึกษา ๒๕๔๘ โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนพระราชทานระดับเขตตรวจราชการที่ ๗ ปี ๒๕๕๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนพระราชทานระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนพระราชทานระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๔ เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง ด้านผู้เรียนนักเรียนของโรงเรียนสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นจำนวนมากเป็นที่ยอมรับของชุมชนในท้องถิ่น

     ปัจจุบัน โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม มี นายเชษฐา ค้าคล่อง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนมีข้าราชการครู (รวมฝ่ายบริหาร) ๕๐ คน พนักงานราชการ ๓ คน บุคลากรทางการศึกษา ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๖ คน ครูธุรการ ๑ คน ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง) ๓ คน ยาม ๒ คน คนสวน/พนักงานทำความสะอาด ๖ คน รวม ๗๒ คนมีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๑๗ คน แผนการจัดชั้นเรียนเป็น ๖-๖-๖/๔-๔-๔ รวม ๓๐ ห้องเรียน

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน   :   เป็นรูปหัวช้าง 2 หัว

หันหน้าชูงวงเข้าหากันที่ปลายงวงมีเพชรส่องประกายวาววับมีรัศมี 19  รัศมี ตรงกลางระหว่างหัวช้างเป็นรูปต้นโพธิ์

         อักษรย่อของโรงเรียน     :  ม.ช.

         คติธรรมโรงเรียน            : ปญฺญานรานํรตนํ   ปัญญาเป็นแก้วของนรชน

         คำขวัญของโรงเรียน       : สุขภาพดี  มีวินัย ตั้งใจศึกษา  ศรัทธาคุณธรรม

         สีประจำโรงเรียน :            : แดง–ขาว

         เอกลักษณ์ของโรงเรียน    : “โรงเรียนน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม”

         อัตลักษณ์ของนักเรียน     : “นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  ด้านความรับผิดชอบ

                                                                     กอปรด้วยจิตอาสา”

 

รายชื่อผู้บริหาร (ให้มีชื่อผู้บริหารตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันด้วย)

๑. นายมนู ส่งเสริม ตำแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๐๖ - พ.ศ. ๒๕๑๒

๒. นายณรงค์ ไชยกาล ตำแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๒ - พ.ศ. ๒๕๑๔

๓. นายวิทยา ศิริชัย ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๑๔ - พ.ศ. ๒๕๓๒

๔. นายเพชร แก้วใส ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๓๒ - พ.ศ. ๒๕๓๓

๕. นายบุญทัน ศรีใสคํา ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๓๓ - พ.ศ. ๒๕๓๗

๖. นายศาสตราวุธ บุ้งทอง ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๓๗ - พ.ศ. ๒๕๓๙

๗. นายเกษม คําทวี ตำแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน พ.ศ.๒๕๓๙ - พ.ศ. ๒๕๔๑

๘. นายนิวิสน์ สืบศรี ตำแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน พ.ศ.๒๕๔๑ - พ.ศ. ๒๕๔๕

๙. นายชวดล เพ็ญชรี ตำแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน พ.ศ.๒๕๔๕ - พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๐. นายประยงค์ แก่นลา ตำแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๑. นางสุภาพร สุนทรา ตำแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๒. นายเสนอเกียรติ พราวศรี ตำแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๙

๑๓. นายเสน่ห์ แสนจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๑

๑๔. นายชัชพล รวมธรรม ตำแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๒

๑๕. นายสมเกียรติ เภานาง ตำแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน พ.ศ.๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๕

๑๖. นายเชษฐา ค้าคล่อง ตำแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน พ.ศ.๒๕๖๕ – ปัจจุบัน

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com