Back To Top

วิสัยทัศน์

   “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย เน้นคุณธรรม  น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”

 

พันธกิจ

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

     
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สู่มืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
5.จัดระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6.ส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
7.ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
8.การมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
9.พัฒนาอาคารสถานที่บรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com