Back To Top

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

- แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

- พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

- พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545

- พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

- พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

- พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

- พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

- พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

- กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

- ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

- ตรวจเงินแผ่นดิน

- ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com