Back To Top

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

- พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

- พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.3) พ.ศ.2553

- พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ฉ.4) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

- พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

- พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

- พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 3) พ.ศ.2562

- พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

- พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

- พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

- พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 - พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com