Back To Top

การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 66

 

 

 

 

สรุปโครงการ

 

 

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com