Back To Top

ประกาศโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม เรื่อง กำหนดการปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
หมายเหตุ : หลังเสร็จสิ้นการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 นักเรียนสามารถติดต่อส่งภาระงานเพิ่มเติมกับครูผู้สอนได้ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565
***********************************************
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมได้ที่
YouTube : Mahawit Studio
FB : โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com