Back To Top

ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา  ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565  โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จารึกไว้ในตำนาน “บ้าน ม.ช.” พ.ศ.2565

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "จารึกไว้ในตำนาน "บ้าน ม.ช." พ.ศ. ๒๕๖៥ นางวัฒนา ทองพูล ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รงเรียนมหาชน ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา โรงเรียนมหาชนะขัยวิทยาคม"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "จารึกไว้ในตำนาน "บ้าน ม.ช." พ.ศ. ๕๖៥ นางพิลาวรรณ เลิศวิเชียร ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารทั่วไป MA โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม w ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม"

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com