Back To Top

กำหนดการ การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
***********************************************
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมได้ที่
YouTube : Mahawit Studio
FB : โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com