Back To Top

ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ O-NET ม.6
จากเดิมสอบวันที่ 27 – 28 มี.ค. 64
เป็นสอบวันที่ 27 และ 29 มี.ค. 64
และวิชาสามัญ รายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป เดิมสอบ 28 มี.ค. 64
เป็นสอบ 29 มี.ค. 64
โดยเวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา และระยะเวลา ให้เป็นไปตามตารางสอบ
คลิกอ่านประกาศ https://www.niets.or.th/th/content/view/21757
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ O-NET ม.6 เดิม 27-28 มี.ค. เป็น 27 และ 29 มี.ค. 64"
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com