Back To Top

ประกาศเลขที่นั่งสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
📌ขอให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ - สกุล และเลขประจำตัวประชาชน หากมีข้อผิดพลาดให้รีบติดต่อที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
สนามสอบ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
สอบวันที่ 13 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2564
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com