Back To Top

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันปีใหม่จีน (ตรุษจีน) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริเวณอาคารโดม หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com