Back To Top

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศุภวจี พิจารณ์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ผม และข้อความพูดว่า "ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. 28 ขอแสดงความยินดีกับ ยินดีกับ นางศุภวจี พิจารณ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ครูดีไม่มือบายมุข ปีการ ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10)" 
 
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com