Back To Top

ขอแสดงความยินดีกับนายสุพิษ จอมหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ผม, ดอกไม้ และข้อความพูดว่า "ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. 28 ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพิษ จอมหงษ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10)"

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com