Back To Top

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Scientific and Mathematical Literacy) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดดังต่อไปนี้

  

>>> ประกาศสอบฯ จากฝ่าย พสวท. <<<

https://bit.ly/2YzfaBy

 

>>> Website ที่ใช้สมัครสอบฯ <<<

https://sml63.ipst.ac.th/IPST

 

>>>ตัวอย่างข้อสอบฯ<<<

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com