Back To Top

การดําเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

สรุปคำสั่ง อบรม ประชุม สัมนา ภาคเรียนที่ 1/2562

 

 

 

สรุปคำสั่ง อบรม ประชุม สัมนา ภาคเรียนที่ 2/2562

 

 

 

โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคค ปีการศึกษา 2562

 

 

 

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com