Back To Top

กฏ กคศ. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

 

 

 

เกณฑ์ ว.21

 

 

 

คู่มือ ว.21

 

 

 

เล่มคู่มือการพิจารณาเลื่อเงินเดือนข้าราชการครู สพฐ.

 

 

 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

แบบประเมินเลื่อนขั้นสายงานการสอน 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

หลักเกณฑ์ข้าราชการทหารเป็นข้าราชการครู 

 

คำอธิบายและหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com