Back To Top

แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ( Classroom Meeting )

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com