Back To Top

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

 

 

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

 

 

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร้องทุกข์

 

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com