Back To Top

Up

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

เอกสารงานทั่วไป

การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ
การใช้และบำรุงรักษาโรงอาหาร
การใช้และบำรุงรักษาอาคารหอประชุม
การจัดอาคารห้องน้ำห้องส้วม
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ปี 2565
การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติ
การประเมินผลการดำเนินงานบริการอาคารสถานที่
การให้บริการชุมชน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
ประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชน
QR Cord เอกสารประเมินงานชุมชน
การบริการอาคารฝึกงาน
การบริการอาคารพลศึกษา
 
 
Powered by Phoca Download
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com