Back To Top

โรงเรียน 35012012 - มหาชนะชัยวิทยาคม

00330001 - สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2564-1

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ Download
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ Download
จำนวนนักเรียนพิการ Download
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส Download
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง Download
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส Download
จำนวนนักเรียนขาดแคลน Download
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ Download
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา Download
จำนวนนักเรียนพักนอน Download
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ Download
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง Download
จำนวนนักเรียนติด G Download
ประเภทนักเรียน Download

โรงเรียน 35012012 - มหาชนะชัยวิทยาคม

00330001 - สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2564-2

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ Download
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ Download
จำนวนนักเรียนพิการ Download
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส Download
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง Download
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส Download
จำนวนนักเรียนขาดแคลน Download
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ Download
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา Download
จำนวนนักเรียนพักนอน Download
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ Download
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง Download
จำนวนนักเรียนติด G Download
ประเภทนักเรียน Download

โรงเรียน 35012012 - มหาชนะชัยวิทยาคม

00330001 - สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2564-3

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ Download
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ Download
จำนวนนักเรียนพิการ Download
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส Download
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง Download
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส Download
จำนวนนักเรียนขาดแคลน Download
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ Download
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา Download
จำนวนนักเรียนพักนอน Download
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ Download
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง Download
จำนวนนักเรียนติด G Download
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน Download
จำนวนนักเรียนจำหน่าย Download
จำนวนนักเรียนจบชั้นอนุบาล, ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 และปวช. จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน Download
จำนวนนักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ สังกัด Download
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ Download
จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.6 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ Download
ผลการเรียนนักเรียน Download
จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการตัดสินการประเมินปลายปีจำแนกตามเกณฑ์รายชั้น Download
ตารางตรวจพินิจข้อมูลนักเรียน Download
ประเภทนักเรียน Download
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com