ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

menu dlit

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางนางสุนทรี เกษเจริญคุณ
นางสาวอาภาพร กมล
นายสมาน สุระสร
นางสาวสุกัญญา ไชยชนะ
นายนฤเบศ วรรณหัด
นายธงชัย มารารัมย์
นางอาลร สังกษัตริย์
นางวัชรา พรหมจารีย์
นางสาวศศิมาภรณ์ สีจันแสง
นางพรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์

menu dlit

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณัฐวุฒิ อ่อนคำ
นายอาติคม สาระวัน
นางวาสนา สิงหะคเชนทร์
นางสาวจุฬารัตน์ ทองอร่าม
นางจันทร์แรม แดงท่าขาม
นางสาวศุภวจี ศรีเสน
นางอมรรัตน์ นันติ
นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สถิตย์

menu dlit

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนางชรินทร์ เนืองศรี
นางละออง ทองมูล
นางสุภาพร พจน์ชนะชัย
นางยุพิน เหมือนชาติ
นางราตรี วามะลุน
นางจันทร์ฉาย ภักดีสุวรรณ
นางพจนีย์ สว่างวงษ์
นางประคอง พราวศรี
นางนงลักษณ์ บุญรมย์

 

menu dlit

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณัฐนัย อินทร์แก้ว
นางสาวปิยะพร พราวศรี
นางสาวนิภาพร วงศ์ฟองทอง
นางศิริลักษณ์ ผลสุข
นางสาวพิศสวาท ศรีเสน
นางประยม สวัสดี
นางสาวลำพูน แสนสุด
นายดำรงศักดิ์ บุรีรัตน์
นางสาวทิพย์สุคนธ์ มณีเขียว
นางประพาฬรัตน์ บุรีรัตน์

menu dlit

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายไชยา คำแพง
นางสาวอัญชลี แก้วคนตรง
นางดาราพิไล คำแพง
นายอ่อนสี เหมือนมาต
นางบังอร ดุมกลาง
นายณัฐภูมินทร์ กฤษณา
นายเฉลิมนคร บุญรักษ์
นายจักร์กรี สีสุธรรม
นางสุดาวดี หอมวงษ์
นางนิตยา ผาจำปา

menu dlit

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายพรชัย สุขทรัพย์
นางบุษบา ครองยุทธ
นายลิขิต ตระการจันทร์
นายมนูญ ใจเด็จ
นางสาวณัฐวดี วังสินธ์
นางจุฬาลักษณ์ พิทยารัตน์ตระกูล
นายบรรพจน์ วงษ์ใหญ่
นางอุบลวดี วงษ์ใหญ่
นางจันทร์วิมล วงษ์รัตน์
นางฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ
นางสาวทิพย์สุคนธ์ ปราบโสม
นายอนันต์ อินทร์ชุม

menu dlit

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

นายเฉลิมชัย พันธุโน
นางสุธันยานาติย์ อินชะนะ

menu dlit

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายชัชชัย ทัศนะเกษม
นายสุดใจ บุญพร
นายพรพรต หล้าอำพันธ์

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097