ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

menu dlit

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายพรชัย สุขทรัพย์
นางบุษบา ครองยุทธ
นายลิขิต ตระการจันทร์
นายมนูญ ใจเด็จ
นางสาวณัฐวดี วังสินธ์
นางจุฬาลักษณ์ พิทยารัตน์ตระกูล
นายบรรพจน์ วงษ์ใหญ่
นางอุบลวดี วงษ์ใหญ่
นางจันทร์วิมล วงษ์รัตน์
นางฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ
นางสาวทิพย์สุคนธ์ ปราบโสม
นายอนันต์ อินทร์ชุม

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097