ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

menu dlit

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายไชยา คำแพง
นางสาวอัญชลี แก้วคนตรง
นางดาราพิไล คำแพง
นายอ่อนสี เหมือนมาต
นางบังอร ดุมกลาง
นายณัฐภูมินทร์ กฤษณา
นายเฉลิมนคร บุญรักษ์
นายจักร์กรี สีสุธรรม
นางสุดาวดี หอมวงษ์
นางนิตยา ผาจำปา

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097