ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

menu dlit

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณัฐวุฒิ อ่อนคำ
นายอาติคม สาระวัน
นางวาสนา สิงหะคเชนทร์
นางสาวจุฬารัตน์ ทองอร่าม
นางจันทร์แรม แดงท่าขาม
นางสาวศุภวจี ศรีเสน
นางอมรรัตน์ นันติ
นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สถิตย์

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097