ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

menu dlit

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณัฐนัย อินทร์แก้ว
นางสาวปิยะพร พราวศรี
นางสาวนิภาพร วงศ์ฟองทอง
นางศิริลักษณ์ ผลสุข
นางสาวพิศสวาท ศรีเสน
นางประยม สวัสดี
นางสาวลำพูน แสนสุด
นายดำรงศักดิ์ บุรีรัตน์
นางสาวทิพย์สุคนธ์ มณีเขียว
นางประพาฬรัตน์ บุรีรัตน์

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097