ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

menu dlit

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนางชรินทร์ เนืองศรี
นางละออง ทองมูล
นางสุภาพร พจน์ชนะชัย
นางยุพิน เหมือนชาติ
นางราตรี วามะลุน
นางจันทร์ฉาย ภักดีสุวรรณ
นางพจนีย์ สว่างวงษ์
นางประคอง พราวศรี
นางนงลักษณ์ บุญรมย์

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097