ไปด้านบนสุด

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

menu dlit

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางนางสุนทรี เกษเจริญคุณ
นางสาวอาภาพร กมล
นายสมาน สุระสร
นางสาวสุกัญญา ไชยชนะ
นายนฤเบศ วรรณหัด
นายธงชัย มารารัมย์
นางอาลร สังกษัตริย์
นางวัชรา พรหมจารีย์
นางสาวศศิมาภรณ์ สีจันแสง
นางพรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

Email : mahawit@gmail.com โทรศัพท์ 045-799-097