Back To Top

ฟอร์มร้องเรียนการทุจริต

ชื่อจริงและนามสกุล :*
E-mail:*
รายละเอียดเรื่องที่จะร้องเรียน :*
ยืนยันตัวตน :

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com