Back To Top

Up

กลุ่มงานบริหารงานงประมาณ

เอกสารงานงบประมาณ

คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียนปีการศึกษา 2565
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง
หนังสือแจ้งตั้งงบประมาณ 65 งบลงทุน
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)
แบบฟอร์มใบเสนองาน-แบบจ้างออกแบบ-จ้างควบคุม
รายงานขอจ้างวงเงินเกิน100,000แต่ไม่เกิน500,000
รายงานขอจ้างวงเงินไม่เกิน100,000
รายงานขอซื้อ ขอจ้าง
รายงานขอซื้อวงเงินเกิน100,000แต่ไม่เกิน500,000
รายงานขอซื้อวงเงินไม่เกิน100,000
ครุภัณฑ์การงานอาชีพ
ครุภัณฑ์ดนตรี
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
ครุภัณฑ์ห้องสมุด
แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565
 
 
Powered by Phoca Download
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com