Back To Top

 

Most downloaded files

สรุปอ่าน-คิด-วิเคราะห์2563-1 (งานวัดผลและประเมินผล)
รุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2563-1 (งานวัดผลและประเมินผล)
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มงานบริหารงานบุคคล)
การใช้และบำรุงรักษาอาคารหอประชุม (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
 
Powered by Phoca Download
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com