Back To Top

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ยินดีต้อนรับ
ดร.เชษฐา ค้าคล่อง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com