Back To Top

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ นำโดยนางวัชรา พรหมจารีย์ และคณะ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมมณฑารพ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

 

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com