Back To Top

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางฐาดาภา สิงหะคเชนทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ยากจน จำนวน 7 คน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากคุณสุนันทา ทัศจันทร์ ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 4 ทุน คุณปธิกร - คุณวรพร จารุโกศล ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 1 ทุน คุณจันทร์ฉาย สืบวงศ์ ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 1 ทุน และคุณธันย์ละดา รฐาหิรัญธนาลัย ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 1 ทุน
โดยการประสานงานของคุณครูเวียงชัย สวัสดี
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com