Back To Top

วันที่ 15 มีนาคม 2564 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมได้ทำการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
 
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com