Back To Top

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร. ชูชาติ แก้วนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการคุมสอบและนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม โดยมีนางฐาดาภา สิงหะคเชนทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสุดใจ บุญพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
อาจเป็นรูปภาพของ 21 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, เด็ก, กำลังยืน และกลางแจ้ง
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com