Back To Top

วันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 90 คน โดยมีนางฐาดาภา สิงหะคเชนทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวัชรา พรหมจารีย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และคณะ ได้พบปะชี้แจงและให้กำลังใจนักเรียนในช่วงเช้าก่อนเข้าห้องสอบ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "A acer"

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "ΠΑ acer ม.3 ม.3"

อาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังยืน และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

 

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
เลขที่ 58/1 หมู่ 9  ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
โทร.045799097 FAX.045799097 Email: mahawit@gmail.com